Rok Wyborczy 2015

WALNE ZGROMADZENIE DELEGATÓW Automobilklubu Śląskiego - 21 listopada 2015 r. w Auli Biblioteki Śląskiej w Katowicach przy Placu Rady Europy 1

relacja>>>

TERMINY WALNYCH ZEBRAŃ W KOŁACH I DELEGATURZE 2015

17.01.2015.   Delegatura w Wodzisławiu Śląskim

21.02.2015.   Koło Caravaningowe w Katowicach

  6.03.2015.   Koło Środowiskowe w Czechowicach-Dziedziacach

14.03.2015.   Koło Środowiskowe w Krakowie

23.03.2015.   Koło Środowiskowe Osób Niepełnosprawnych

25.03.2015.   Koło Seniorów

18.04.2015.   Koło Środowiskowe w Łaziskach Górnych

25.04.2015.   Koło Środowiskowe w Jastrzębiu Zdrój

  5.05.2015.   Koło Pojazdów Zabytkowych

16.05.2015.   Koło Środowiskowe Osób Niesłyszących

23.05.2015.   Koło Środowiskowe w Chorzowie

13.06.2015.   Członkowie indywidualni

 

RELACJE Z WYBORÓW

Walne zebranie członków delegatury Automobilklubu Śląskiego w Wodzisławiu Śląskim

17 stycznia 2015 roku odbyło się Walne Zebranie sprawozdawczo - wyborcze Członków Delegatury wodzisławskiej AKŚ. 110 uczestników zebrania uprawnionych do głosowania wybrało nowy skład Zarządu oraz Delegatów na WZD Automobilklubu Śląskiego. Zarząd na kadencję 2015-2019 ukonstytuował się w następujący sposób:

Przewodniczący Zarządu - Mariusz Czech,

Wiceprzewodniczący Zarządu - Mirosław Sosna,

Wiceprzewodniczący Zarządu / Skarbnik - Aleksander Duda,

Członek Zarządu - Beata Radler,

Członek Zarządu - Marcin Stajer.

Nowemu Zarządowi gratulujemy życzymy wytrwałości i samych sukcesów.

Przed oficjalnym rozpoczęciem zebrania Prezydent miasta Wodzisław Śląski P. Mieczysław Kieca wręczył trofea  zwycięzcom konkursu aktywności. Prezes Zarządu Okręgowego PZM w Katowicach P. Dariusz Jajko wręczył odznaki honorowe PZM oraz odznaki turysty caravaningowego. Zostały również wręczone podziękowania kończącemu kadencję Zarządowi i osobom ściśle współpracującymi z Zarządem. Podziękowanie otrzymał również Przewodniczący Zarządu kol. Dariusz Jajko.

Walne zebranie członków Koła Środowiskowego Automobilklubu Śląskiego w Łaziskach Górnych

W dniu 18 kwietnia 2015 r. w siedzibie Koła Środowiskowego Automobilklubu Śląskiego w Łaziskach Górnych, miało miejsce Walne Zebranie członków

Frekwencja niestety nie była wysoka, ale wszystko zostało przeprowadzone zgodnie z procedurami.  Gościem spotkania był przedstawiciel Zarządu Automobilklubu Śląskiego w osobie Marcjanny Grenda, która czuwała nad prawidłowością przebiegu wyborów.      

Przedmiotem Walnego Zebrania Członków Koła był wybór Zarządu Koła na kolejną kadencję 2015 – 2019, jak również wybór Delegatów na Walne Zgromadzenie Automobilklubu Śląskiego.

Zarząd kadencji 2015-2019 ukonstytuował się w następującym składzie:

Przewodniczący Koła -  Ryszard WOJTAL

Wiceprzewodnicząca -  Marta PATOŁA

Skarbnik -                   Janina WALNY   

Sekretarz -                  Marta BZOMOWSKA

Członek -                    Tomasz PATOŁA

Nowo wybranemu  Zarządowi  gratulujemy i  życzymy samych sukcesów oraz wytrwałości, a ustępującemu Zarządowi dziękujemy za 4 lata ciężkiej i społecznej pracy.

Walne zebranie członków Koła Środowiskowego Automobilklubu Śląskiego w Jasstrzębiu Zdroju

W dniu 25.04.2015r odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo Wyborcze Koła Środowiskowego Automobilklubu Śląskiego w Jastrzębiu Zdroju.
W wyniku jawnego głosowania ustępujący Zarząd Koła, po przedstawieniu sprawozdania z działalności za lata 2011-2015, uzyskał absolutorium.
W śród obecnych byli zaproszeni goście Prezes Automobilklubu Śląskiego pan Stanisław Olewiński oraz Prezes Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Motorowego w Katowicach pan Dariusz Jajko.
W wyniku tajnych wyborów do Zarządu Koła z pośród 6 kandydatów został wybrany nowy Zarząd i ukonstytuował się następująco:
Przewodniczący - Piotr Stafin
Zastępca Przewodniczącego - Jeziorski Arkadiusz
Zastępca Przewodniczącego - Krzemień Grzegorz
Członek Zarządu - Stefan Stafin
Członek Zarządu - Andrzej Chełmiński

Walne zebranie członków Koła Pojazdów Zabytkowych Automobilklubu Śląskiego

5 maja 2015 r. w Muzeum Pojazdów Zabytkowych Automobilklubu Śląskiego w Zabrzu odbyło się zebranie sprawozdawczo wyborcze Koła Pojazdów Zabytkowych.

Ustępujący Zarząd Koła przedstawił sprawozdanie z czteroletniej działalności Koła. W tej kadencji pozyskano liczną grupę miłośników zabytkowych samochodów i motocykli. Grono zawodników uczestniczyło w imprezach rangi Mistrzostw Polski, jaki w szeregu pokazów Automobilklubu Śląskiego. Wśród tych osób nie zabrakło pasjonata rowerów zabytkowych.

Zgodnie z regulaminem wyborów dokonano głosowania, w wyniku, którego wybrano Zarząd w składzie:

Przewodniczący: Piotr Grzęda

Zastępca Przewodniczącego: Mieczysław Fajkis

Sekretarz: Jan Kumor

Skarbnik: Marcin Lutyński

Nowemu Zarządowi życzymy powodzenia i sukcesów w działalności na rzecz Automobilklubu Śląskiego

 

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Koła Osób Niesłyszacych w Wodzisławiu Śląskim

W dniu 16 maja 2015 roku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Koła Niesłyszących Automobilklubu Śląskiego w Wodzisławiu Śląskim.

Po przedstawieniu sprawozdania z działalności Koła za miniony okres kadencji 2011 - 2015 ustępujący Zarząd Koła Niesłyszących uzyskał absolutorium w głosowaniu jawnym. Na Walnym Zebraniu zaproszeni byli goście: Prezydent Miasta Wodzisława Śląskiego Mieczysław Kieca, prezes Zarządu Automobilklubu Śląskiego w Katowicach Pan Stanisław Olewiński, przewodnicząca Sądu Koleżeńskiego przy Automobilklubie Śląskim w Katowicach Pani Sonia Babut oraz prezes Okręgowego Związku Polskiego Związku Motorowego w Katowicach Pan Dariusz Jajko.

Frekwencja obecnych członków na tym Walnym zebraniu wynosiła 68 %, natomiast w wyborach odbyło się tajne głosowanie  kandydatów do Zarządu z pośród 15 kandydatów został wybrany nowy Zarząd i ukonstytuował się następująco:

Przewodnicząca Karolina Student (druga kobieta funkcjonuje jako prezes Koła ze wszystkich kół)

Zastępcy przewodniczącego: Mariusz Student, Marek Nowakowski i Jacek Słodziński

Sekretarza: Irena Białuska.

Nowemu Zarządowi życzymy powodzenia i owocnej pracy społecznej na rzecz niesłyszących członków Koła oraz wiele pomysłów w następnej kadencji 2015-2019, a także mobilizacji współpracy.

Walne zebranie członków

Koła Środowiskowego Automobilklubu Śląskiego

w Chorzowie

W dniu 23 maja 2015 roku w siedzibie Koła Środowiskowego Automobilklubu Śląskiego w Chorzowie, odbyło się Walne Zebranie Członków Koła.

Frekwencja Walnego Zebrania Członków Koła wyniosła niecałe 50% uprawnionych do głosowania. Walne Zebranie odbyło się zgodnie ze statutem Automobilklubu Śląskiego i wszystkimi procedurami.

Gościem reprezentującym Zarząd Automobilklubu Śląskiego był Przewodniczący Komisji Rewizyjnej kol. Jerzy Koprzywa,  który jednocześnie czuwał nad prawidłowością przebiegu obrad i wyborów.

 Celem Walnego Zebrania Członków Koła Środowiskowego w Chorzowie było wybranie nowego Zarządu Koła na następną kadencję 2015 – 2019 r, oraz wybór Delegatów na Walne Zgromadzenie Automobilklubu Śląskiego.

Nowy Zarząd Koła ukonstytuował się następująco:

Przewodniczący Koła              -  Romuald MATEJA

Z-ca Przewodniczącego Koła  -  Krystyna BYWALEC

Sekretarz Koła                         -  Halina BYWALEC

Ustępującemu  Zarządowi serdecznie dziękujemy za pracę i aktywność w naszej działalności, natomiast nowemu Zarządowi jeszcze większego zaangażowania i wielu udanych imprez sportowych.

© Copyright 2012 Automobilklub Śląski | All Rights Reserved