BRD

Polski Związek Motorowy realizując swoje cele statutowe prowadzi szeroko pojętą działalność w zakresie ratownictwa drogowego. Już w 1973 r. w Automobilklubach i Klubach sfederowanych w PZM zostały przeszkolone pierwsze grupy z zakresu ratownictwa drogowego.

W 1976 r. odbył się I rajd szkoleniowy ratownictwa drogowego w Kampinosie, a w 1978 r. w Solinie. Imprezę tę przemianowano następnie na Zlot Ratowników Drogowych. i już pod tą nazwą odbył się on w 1996 r. w Limanowej, a w 1997 r. w Bydgoszczy.

Od 1998 r odbywały się Ogólnopolskie Mistrzostwa Ratowników Drogowych między innymi w Kielcach, Bydgoszczy, Lublinie, Limanowej, Poznaniu, Jaśle i w Warszawie. Obecnie rozgrywane są Mistrzostwa Polski Ratowników Drogowych PZM, pierwsze odbyły się w Jastrzębiu Zdroju.

Główna Komisja Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego PZM działa na podstawie uchwalonej przez Zarząd strategii, w której przewidziane są działania na skalę całego kraju. Wdrażane są działania na rzecz trwałego usytuowania bloku programowego „wychowanie komunikacyjne” w programie edukacyjno – wychowawczym szkół na wszystkich poziomach edukacji. Dąży się do tego, aby w szkołach ponadgimnazjalnych omawiana była część teoretyczna kursu na prawo jazdy.

Kontynuowane są Ogólnopolskie Turnieje wiedzy o Bezpieczeństwie w Ruchu Drogowym – Ogólnopolskie Młodzieżowe Turnieje Motoryzacyjne – Ogólnopolskie Turnieje wiedzy o Bezpieczeństwie w Ruchu Drogowym dla Uczniów Szkół Specjalnych i Specjalnych Ośrodków Szkolno – Wychowawczych we współpracy z: Policją, Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwem Edukacji Narodowej, Ministerstwem Infrastruktury i Budownictwa, Krajową Radą Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, WORDami, lokalnymi władzami samorządowo-administracyjnymi oraz nada Turniejom rangę konkursów przedmiotowych. Komisje poszczególnych Zarządów Okręgowych kontynuują współpracę z jednostkami oświatowymi przy wdrażaniu dzieciom i młodzieży wiedzy teoretycznej i praktycznej w zakresie bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym oraz w tworzeniu programów nauczania, przygotowywaniu podręczników i szkoleniu nauczycieli. Popularyzowane są wśród dzieci i młodzieży zasady bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym, poprzez wspieranie i udział np. w akcjach „bezpieczna droga do szkoły”, przy wykorzystaniu elementów odblaskowych. GKBRD Wdroży działania na rzecz podnoszenia umiejętności kierowców w zakresie doskonalenia jazdy. Zabiegać będzie o stworzenie obowiązku uczestnictwa w szkoleniach z zakresu doskonalenia techniki jazdy dla sprawców wypadków komunikacyjnych oraz rozszerzenie możliwości dobrowolnego uczestnictwa pozostałych kierujących pojazdami motorowymi w takich szkoleniach. Przez całe życie należy doskonalić swoje umiejętności!